Zpátky ke kořenům 4, Co je to tedy ten marketing?

Zpátky ke kořenům 4, Co je to tedy ten marketing?

Marketing je slovo složené z podstatného jména market, tedy trh, a přípony ing, které v anglickém jazyce představuje průběhovou formu, tedy značí akci. Dalo by se říci, že marketing je akce trhu. Jakési „trhování“. Z pohledu obecné definice se jedná o určitý proces uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a různých technik, které se používají k výzkumu v této oblasti, zjistíme přesné potřeby a přání zákazníka. Tyto poznatky se předají firmám, které přijmou taková opatření, která vedou k nabídce produktů nebo zboží, které tyto potřeby zákazníka uspokojí. Ano, trošku kostrbatá teorie, ale podstata je taková. Je totiž třeba si uvědomit, že marketing je obor, odvětví, které prostupuje naprosto každou vrstvou struktury společnosti. Marketing nalezneme v každém oboru i odvětví. Je to komplexní soubor činností, které jsou aplikovatelné v každé části každé společnosti bez rozdílu zaměření odvětví, bez rozdílu vyznání nebo sociodemografického aspektu. Marketing je komunikace.

Americká marketingová asociace definovala v roce 2007 marketing jako: „Činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek“.

Jeden z nejznámějších odborníků na marketing Philip Kotler, jehož knihu sepsanou společně s Kavinem Lane Kellerem, vydanou pod názvem „Marketing management“ a považovanou většinou odborné veřejnosti za marketingovou „bibli“, definoval marketing jako: „Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“.

Významný český ekonom a autor mnoha publikací a knih, mezi nimiž je například kniha „Marketing školy“, Jaroslav Světlík, definuje marketing jako: „Proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojení potřeb a přání zákazníka, efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace“.

O prapůvodu marketingu bychom mohli vést dlouhé diskuse a připodobňovat různé události k dokonalému marketingu již několik set let před naším letopočtem a jistě se k tomu v průběhu této studie dostaneme, alespoň formou příkladů. Pokud se ale chceme dozvědět, kde je počátek marketingu jako vědního oboru a od kdy se stal nedílnou a dost možná nejdůležitější složkou celého obchodního procesu, nemusíme chodit tak daleko do minulosti. Stačí se přenést do druhé poloviny 19. století, kde bylo po rozvoji strojové výroby potřeba se zabývat výrobními metodami. V tomto období byla totiž poptávka vyšší než nabídka, a tak bylo třeba upravit výrobní procesy tak, aby byla co nejvíce uspokojena poptávka a důraz byl kladen na výrobní proces a maximalizaci obratu a zisku. Firmy se zabývaly tím, jak vyrobit co nejvíce za co nejméně nákladů.  Po konci velké hospodářské krize, která následovala po masivním propadu akcií na americké burze v roce 1929 a která ovlivnila ekonomiky mnoha států a je dodnes mnohými považována jako počáteční impuls pro zahájení druhé světové války, začal se marketing orientovat na prodej. Důvodem byla vysoká nadprodukce a nadvýroba, tudíž bylo potřeba podpořit prodej. V tomto období se marketéři začínají orientovat směrem k reklamě a různým průzkumům trhu a snažili se přizpůsobit výrobu přáním zákazníků. Po ukončení druhé světové války se hovoří o tzv. absolutním marketingu, kdy vzniká známé úsloví: „Náš zákazník, náš pán“.